Kayseri Haberleri , Kayseri Firmaları ve Tüm Bilgiler.
ANASAYFAKAYSERİ FİRMA REHBERİ SERİ İLANLAR EĞLENCE KÜLTÜR & SANAT SPOR HABER ARŞİVİ
Anne & Çocuk & Bebek   |   Bilim Teknik   |   Finans   |   Sağlık   |   İş & Eğitim   |   Hava & Yol   |   Resimler   |   İstatistiklerimiz   |   Reklam   |   İletişim

Önemli Linkler
Kayseri Kent Portalı > KAYSERİ KÜLTÜR & SANAT > Genel Kültür & Maneviyyat / İKİ CİHANDA MUTLU OLMAK İÇİN HESABI VERİLEBİLECEK BİR ÖMÜR SÜRMEK
<<Önceki  Sonraki>>

İKİ CİHANDA MUTLU OLMAK İÇİN HESABI VERİLEBİLECEK BİR ÖMÜR SÜRMEK

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik sorumluluk sahibi olmasıdır. Zira irade sahibidir ve emaneti yüklenmiştir.  Cenab-ı Hak yerde ve gökte olan her şeyi imtihan maksadıyla emanet olarak insanın emrine vermiş ve onu bu emanetlerden sorumlu tutmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu hususu veciz şekilde şöyle ifade buyurmuşlardır. “Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz.” (Buhari, Cuma 11) Âkıl ve bâliğ olan herkes sahip olduğu güç ve imkan nisbetinde sorumludur.

İnsanın sorumsuz, başıboş olmadığını yüce Mevla şöyle belirtiyor. “Sizi boş yere yarattığımızı ve huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Müminûn, 115)

Akıllı insan hem dünyada hem de âhirette hesabını verebileceği bir hayat sürdürmelidir. Hesapsız, kitapsız yaşayanların dünyada ne sıkıntılar çektiğini hepimiz görmekteyiz. Hapisler, tazminatlar, hacizler, iflaslar, mahcubiyetler kasıt, ihmal ve dikkatsizliğin faturası olarak insanın karşısına çıkmaktadır.

Sonsuzluğun ahiretteki faturası ise daha ağırdır. Dünyada insanları aldatmak, mahkemeleri yanıltmak, kanunları delmek, torpil ve nüfuz kullanmak gibi gayr-i meşrû yollarla cezadan kurtulmak mümkün olabilse de, ahiretteki mahkeme-i kübrada bu türlü yollarla aklanmak mümkün değildir. Zira O, mahkemesini mutlak ve yanılmaz hakimi yüce Allah’tır. O, kendi ifadesiyle “ahkemül hâkimin = hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni”dir. İlahi mahkemede delillerin karartılması veya yok edilmesi söz konusu değildir. Herşey sağlam kayıt ve gözetim altındadır. “Andolsun ki insanı biz yarattık, nefsinin ona vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Çünkü o, sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onunu işlediklerini kaydeder. İnsan hiç bir söz söylemez ki, yanında onu gözetip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.” (Kaf, 16-18)

Bu kayıtlar boşuna tutulmamaktadır. Kameraya alınan hayatın her karesi mahşerde karşımıza çıkacak, hayatın tümünü kapsayan bu flim ödüle mi yoksa ölüme mi lâyık görülecek orada belli olacaktır. “Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görecek, kim de zerer kadar kötülük yaparsa onu da görecektir.” (Zilzâl, 7)

Bir insan seyircilerin karşısında veya bir büyüğün huzurunda söz ve davranışlarına nasıl dikkat ederse aynı duygu ve titizlik içinde Allah’ın ve meleklerin gözetimi altında olduğunu hissetmeli ve hayatı bu şuur içinde yaşamaya gayret etmelidir. İdeal manadaki bu hassasiyet her an yaşanmasada en azından zaman zaman hatırlanarak toparlanmaya ve hayata çeki düzen vermeye çalışılmalıdır. Aksi halde hayat başı boş ve sorumsuz yaşayan hayvanların hayatına dönüşür. Böyle bir hayat mümin hayatı olamaz, olsa olsa kafir hayatı olur. “İnkar edenler dünyada zevk edip geçinirler, hayvanların yediği gibi yerler, onların varacakları yer ateştir.” (Muhammed, 12)

Hayat her yönüyle bir imtihandır. Her imtihanın sonunda kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Ceza ve mükafat imtihanın sonucuyla alakalıdır. Cennet ve cehennem de bu dünya imtihan ve alandaki sonucunu ifade eder. Amellerin değerlendirilmesi “mizan” olarak tanımlanır. “İyiliklerin tartısı ağır basan kendisini mutlu bir hayat içinde bulacak, tartısı hafif gelen ise bir uçurumun girdabına yuvarlanacaktır.” (Kân’a, 6-9)

Ahiretteki hesaba, mahkeme-i kübradaki duruşmaya dair pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler mevcuttur. “Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara: Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi sanmıştınız.” denecektir. Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların defterler içinde yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Onlar “Vay başımıza gelenler! Bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiç bir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş” derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf, 48-49)

Genel olarak kulun nelerden hesaba çekileceğine dair Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır. “Kul, ömrünü ne yolda tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bedenini nerede eskittiğinden sorguya çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz” (Tirmizi, Hadis no: 2417)

Yine hazreti peygamber (s.a.v.) ki şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kıyamet gününde insanlar başlarında Hz. Yusuf, Hz. Eyyüb ve Hz. Süleyman’ın bulunduğu üç grup halinde sorguya çekilirler.

Allah köle ve hizmetçi konumunda olanı çağırır ve ona: Bana ibadetten seni alıkoyan nedir? Diye sorar. O da: Beni bir Âdem oğluna köle yaptın. Sana ibadete fırsat tanımadı deyince yüce Allah Hz. Yusuf’u çağırır ve: Bu da senin gibi bir köle idi. Ama bu durum onu bana ibadetten alıkoyamadı, diye cevap verir. Bu kişinin cehenneme atılması emredilir.

Sonra dünyada dert ve hastalıklarla imtihan edilen kişiyi çağırır onada aynı soruyu sorar. O da; bana dert ve hastalık verdin, deyince yüce Allah bu sefer Hz. Eyyûb’u çağırır ve; Eyyûb’u seninkinden daha ağır dert ve hastalıklarla imtihan ettim fakat bu durum onu bana ibadetten alıkoymadı der. Bu kişi de cehenneme atılması emredilir.

Sonunda dünyada krallık yapmış kişi getirilir Allah ona, kendisine verdiği güç ve zenginliği hatırlatarak; verdiğim imkanları nasıl kullandın? der. O da krallık sana ibadete engel oldu, deyince yüce Mevla Hz. Süleyman’ı çağırır ve: Bu kulun Süleyman’a senden daha fazla imkan ve meşguliyet verdim. Fakat bu durum onu bana ibadetten alıkoymadı, git, mazeretin kabul edilmedi der. Sonra bu kişininde cehenneme atılması emredilir.” (Fahreddin Râzi, Mefâtihu’l-ğayb, 21/115)

Herkes kendisine bahane üretebilir. Fakat neticede sadece kendini aldatmış olur. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklememiş, gücü dahilinde olupda yapamadığı pek çok şeyi de affetmiştir. “O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi.” (Hac, 78)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.v.) de ümmeti için daima kolay olanı ihtiyar etmiş. Onlar üzerine kanat germiştir. “Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe suresi, 128) Bu kadar kolay olan bir dinin gereklerini yapmamak, üstelik sudan bahaneler üretmek kişiyi hem dünyada hem de ukbâ da zor durumda bırakır.

Her memur verilen görevi hakkıyla yerine getirmek, verilen imkanları yerli yerince kullanmakla yükümlüdür, aksi halde emanete hıyanetlik etmiş olur. Bütün herkes de yer yüzünde bir bakıma Allah’ın memurudur. İlahi emirleri yerine getirmekle görevlidir. Allah’ın emrini tutmamak, O’na isyan etmek her hangi bir âmire isyan gibi görülemez. İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Bilgi ve iradeyle donatıldığı, yerde ve göklerde olan herşey emrine verildiği için sorumluluk altındadır. Kazanmak veya kaybetmek karşı karşıyadır. Bu yönden bakıldığında insan olmak risk almak demektir zaten risk altına girilmeden bir şey elde etmek mümkün değildir.

Hayvanlar akıl ve iradeden mahrum oldukları halde bile zaman zaman tecziye edilirler. Yük taşımaktan kaçan bir eşek veya beygire kamçı veya yemi azaltma cezası verilir. Saldırgan bir köpeği hapsederler. Hayvanlar bile davranışlarına göre muamele görürlerse akıl ve irade sahibi insan da elbette söz ve fiîllerine göre değerlendirilir.

Nimetler arttıkça sorumlulukda artmakta, hesap zorlaşmaktadır. Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber zamanında bir genç müslüman olmuş Resulullah ona Tekasür suresini öğretmiş, ayrıca onu evlendirmişti. Delikanlı gerdeğe girince büyük bir çeyiz ve çok malla karşılaştı. Bunun üzerine evden çıktı ve böyle bir evlilik istemediğini söyledi. Resulullah bunun sebebini sorunca genç: Sen bana Tekasür suresini ve orada ki “Sonra o gün nimetlerden mutlaka sorulacaksınız” ayetini öğretmedin mi? Ben bu kadar nimete dair sorulacak sualin cevabını veremem” dedi. (F. Razi, a.g.e. 21/77)

Bilindiği gibi nimetler çeşit çeşittir, görülen, görülmeyen, birlikte olan, olmayan, dünyevî olan, uhrevi olan vs. Yüce Mevla insana olan lutuflarını şöyle açıklıyor: “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi?” (Lokman, 20) “O, istediğiniz şeyler hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymağa kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir. Çok nankördür.” (İbrahim, 34)

Bütün mesele bu sayısız nimetleri farketmek, nimetlerden önce bu nimetleri lutfeden yüce Yaradıcıya yönelmek, ona şükretmek ve bu nimetleri onun rızası istikametinde kullanmaktır.

Bizler ne kadar gayret etsek yaptığımız bütün ibadetler, aldığımız bir nefesin, içtiğimiz bir bardak suyun bile karşılığı olamaz. Mühim olan gücümüz nisbetinde kulluk görevimizi ifâ etmeye çalışmak, emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak, gönül kıblemizi onun rızası istikametine çevirmek ve aczimizi itiraf ederek O’nun afvına ve rahmetine iltica etmektir.

Kullar olarak hayatın inceden inceye hesabını vermemiz mümkün olmamakla beraber hiç olmazsa hasenâtımız seyyiâtımızdan fazla olursa ilahi lutfa mazhar oluruz.

Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi “Kim ince hesaba çekilirse helak olur” (Buhari, İlim, 35) Allah kafirlere adaletiyle müminlere ise lutfuyla muamele eder. Biz O’nun lutfuna sığınıyoruz. Fakat lufta mazhar olmak da iyi niyet, samimi gayret, emirlere güç nisbetinde riayetle mümkündür.

Her işin sonunu, düya ve âhiretteki hesabı düşünerek yaşayanlar sonunda âbad, hesapsız, kitapsız yaşayanlar ise hem dünyada hem de ukbâda berbad olurlar. Mevla iki cihanda âbad olanlardan eylesin.


 

Firma Tanıtımı
Plastik Market Arabası Market Rafı Depo Raf Sistemleri Somçelik
plastik market arabası , market rafı ve depo rafı ihtiyaçlarınız için tek adres. Somçelik raf sistemleri kendi üretimi olan raf sistemlerini tüm Türkiye ye satmaktadır. Projenize özel raf imalatı ve montajı nı uzman ekiplerimiz yapmaktadır.
Cam Balkon Kayseri Giyotin Cam Balkon Doruk Cam Balkon Sistemleri
Kayseri cam balkon , cam balkon kayseri , giyotin cam balkon satış montaj ve imalatını yapan Doruk cam balkon tüm Türkiye ye hizmet vermektedir. Isıcamlı ve tek camlı olarak üretilen cam balkonlar, motorlu ve kumandalı olarak iki çeşidi vardır.
Kahvaltı Evi Kayseri En İyi Serpme Kahvaltı Talas Acuka Kahvaltı
Kayseri kahvaltı ve kayseri en iyi kahvaltı mekanları Acuka Kahvaltı Evi Talas'ta kayseri serpme kahvaltı , el yapımı ve doğal lezzetleri ile siz değerli misafirlerimize butik kahvaltı keyfini yaşatıyor
Kayseri Restaurant Kayseride Ne Yenir Kanatçı Bahadır Talas Restoranlar
Kayseri de ne yenir, kayseri restaurant arıyorsanız Kanatçı Bahadır tam size göre. talas restoranlar ızgara sınırsız meze kebap ve tavuk kanat talas da. Kanatçı Bahadır Talas'ın kalbinde, misafirlerinin kıymetli vaktini eşsiz lezzetleri sayesinde unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.
Ankara Düğün Salonları Gölbaşı Düğün Salonu Alyans Ankara Kır Düğün Salonları
Ankara düğün salonları Alyans Garden gölbaşı düğün salonu ve ankara kır düğün salonları ile hizmetinizdedir. Tercihiniz ister samimi bir bahçe konsepti isterse şık bir gölbaşı düğün salonu olsun, güzel bir zaman geçirmeniz için herşeyi kapsayan Alyans Garden Gölbaşı, ihtişamıyla yükselen tesisinde sizler için unutulmaz bir gün sunuyor.
Übersiedlung Wien Entrümpelung Räumung
In diesem Blog finden Sie Informationen zum Thema Umzug in Wien, übersiedlung wien, Entrümpelung und Räumung. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Übersiedlung, umzug entrümpelung in wien, Räumung und entrümpelung räumung in wien wissen müssen:
Ön Muhasebe Programı Servis Takip Programı SA Yazılım Perakende Satış Programı
 SA Yazılım pratik çözümleriyle ihtiyaçlarınızı tam manada karşılayacak kullanışlı arayüzler sunabilmeyi amaçlar. Ön muhasebe programıServis takip programı arayışında olduğunuz süreç içerisinde sizin için en uygun modülü saptar ve tüm soru işaretlerinize alternatif çözümler sunar. Perakende satış programı

 

Kayseri Haberler | Kayseri | Anne & Çocuk & Bebek | Bilim Teknik | Finans | Sağlık | İş & Eğitim | Hava & Yol | Resimler  | İstatistiklerimiz | Reklam  | İletişim

 

 

Kayseri Emlak
Kayseri Otomobil
Eleman İlanları
İş İlanları
Diğer İlanlar
• Elektronik
Kayseri Tarihi
Kayseri Coğrafyası
Kayseri İlçeleri
Kayseri Firma Rehberi
 • Demografik Yapısı
 • İl Yönetimi
 • Kültürü
 • Folkloru
 • Turizmi
 • Ekonomisi
 • Kayseri Fotoğrafları
 • Kayseri Gelenekleri
 • Kayseri Genel Bilgiler
 • Kayseri Spor
 • Kayseri Haritası
 • Kayseri İz Bırakanlar
 • Kayseri Nostalji
 • Kayseri Nüfusu
 • Kayseri Sağlık
 • Tarım Hayvancılık
 • Kayseri Ulaşım
 • Kış Sporları
 • Tuzla Gölü
 • Erciyes Spor
 • Sultan Sazlığı
 • Kayserililik
 • Kayseri de Bir Gün
 • Nöbetçi Eczaneler
 • En Güzel Mekanlar
 • Vefat Edenler
 • Kan Bankası
 • Oyunlar
 • IQ Testi
 • Reklam
 • Egzersiz Hareketleri
 • Rüya Tabirleri
 • Burçlar
 •
Şifalı Bitkiler
 • Gönül Köşesi
 • İsminizin Anlamı
 •
Sinema Salonları
 • Şiirler
 • Foto Galeri
 • İstatistikler
 • Türkülerimiz
 • Sözlük Çeviri
 •
Videolar
 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Konser Konferans
 • Tarihi Yerler
 • Sinema Haberleri
 • Kayseri Sinema Salonları
 • Genel Kültür Maneviyat

 Copyright © 2007 - 2021 www.kayserikent.com Tüm hakları saklıdır.

Kayserikent.com'un Amacı İnternet üzerinde Kayseri ile ilgili akla gelebilecek her türlü bilgiyi kategorilere ayırarak bilgiye kısa ve çabuk ulaşılmasını sağlamak, Kayseri de ticari, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak, günlük taze haberlerle Kayseri dışındaki Kayserilileri Kayseri de olup bitenlerden haberdar etmektir. Kayserikent.com'un Hedefi Kayseri ile ilgili bilgi arayan herkesin ilk aklına gelen kaynak olmaktır. Kayserikent.com, bu amaçla çıktığı yolda hergün daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığı? İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam bütçelerinde internet reklamcılğınada yer ayırmaktadır. Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda internet üzerinden yapılan reklamlar diğer araçlara göre karşılaştırılamayacak kadar ekonomiktir. Geleneksel reklam araçlarından daha etkili ve ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha etkili kılmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığında Kayserikent.com ? Genel internet siteleri elbette daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermekte, ziyaretçi sayıları günde yüzbinleri bulmaktadır. Ancak siteleri ziyaret eden kullanıcıların sizin firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olma olasılıkları düşünüldüğünde reklam için harcanan paranın çok küçük bir bölümünün amaca uygun ziyaretçiye ulaştığı görülmektedir. Kayserikent.com da reklam Kayserililere doğrudan ulaşabileceğiniz en etkili araçtır. Hedef Kitlenize Kayserikent.com İle Ulaşın! Kayseri'nin en büyük şehir portalı Kayserikent.com, her ay 120.000 Kayseriliye 800.000 sayfa gösteriyor. Kayserililerin internetteki buluşma noktası Kayserikent.com, internetteki tanıtım ihtiyacınızı fazlası ile karşılamaya hazır profesyonel bir sitedir. Reklamlarınız, ayda ortalama 5000 - 10.000 basılan sektörel dergilere oranla çok daha fazla kişiye daha uygun fiyatla ulaşacaktır.

Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Web Tasarım  Kent Media

Popüler Sayfa Etiketleri

kayseri haberleri  kayseri firma rehberi  kayseri emlak  kayseri nöbetçi eczane  kayseri iz bırakanlar  kayseri katalog  kayseri sektör  kayseri mobilya  Mobilya Kayseri  Kayseri Mobilya İmalat  KAYSERİ  kayseri resim foto  Kayseri Resimleri   kayseri'de spor  kayserispor  kayseri spor   kayseri erciyes spor  Erciyes Spor   KAYSERİ HABERLER   kayseri haber  kayseri haberi  kayseri haberleri   kayseri kent haberler  Kayseri Emlak  Kayseri Gazete  Kayseri Gazeteleri  Kayseri tv  Kayseri Develi  Kayseri Yemekleri  Kayseri 


Kayseri Kent Portalı haberler firmalar ve aradığınız herşey burada. Kayseri güncel haberler ve son dakika haberleri