Kayseri Haberleri , Kayseri Firmaları ve Tüm Bilgiler.
ANASAYFAKAYSERİ FİRMA REHBERİ SERİ İLANLAR EĞLENCE KÜLTÜR & SANAT SPOR HABER ARŞİVİ
Anne & Çocuk & Bebek   |   Bilim Teknik   |   Finans   |   Sağlık   |   İş & Eğitim   |   Hava & Yol   |   Resimler   |   İstatistiklerimiz   |   Reklam   |   İletişim

Önemli Linkler
Kayseri Kent Portalı > KAYSERİ FİRMA REHBERİ / Yasin Suresi Nazar Duası İslam ve İhsan Ayetel Kürsi
Yasin Suresi Nazar Duası İslam ve İhsan Ayetel Kürsi

Yasin Suresi

yasin suresi arapça okunuşu
Yâsîn.
Vel Kur'ân-il hakîm.
İnneke leminel mürselîn.
Alâ sırâtın müstakîm.
Tenzîlel azîzirrahîm.
Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.
Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.
İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.
Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn
İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn
Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn
Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn
Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn
KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn
İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn
Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn
Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn
Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn
Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn
Ve-iżâ kîle lehum enfikû mimmâ razekakumullâhu kâle-lleżîne keferû lilleżîne âmenû enut’imu men lev yeşâullâhu et’amehu in entum illâ fî dalâlin mubîn
Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn
Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn
Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e)
İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn
Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn
Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn
Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn
Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn
EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

yasin suresi türkçe okunuşu
 Yâ, Sîn.
 Yemin olsun o hikmetIerIe dolu Kur'an'a ki.
 Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen elçilerdensin.
 Dosdoğru bir yoI üzerindesin.
 Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin.
 Babaları uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderildin.
 Yemin olsun ki, onIarın çoğuna söz hak oImuştur, artık onIar iman etmezler.
 Biz onların boyunIarına bukağıIar geçirdik. BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kalkıktır.
 Önlerine bir set, arkaIarına da başka bir set çektik. BöyIece onIarı kuşatıp sardık; artık onIar görmezIer.
 Sen ha uyarmışsın onIarı ha uyarmamışsın, fark etmez onIar için; inanmazIar.
 Sen ancak o zikire/Kur'an'a uyan ve görmediği haIde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. BöyIesini, bir bağışIanma ve seçkin bir ödülle müjdele!
 Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onIarın önden gönderdikIerini de eserIerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntıIı oIarak kaydetmişizdir.
 Onlara o kent halkını örnek ver. Hani, eIçiIer geImişti oraya.
 Hani, biz onlara iki kişi göndermiştik, onIarı yaIanIamışIardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyIe destek vermiştik. Şöyle demişlerdi: “Biz, size gönderiIen eIçiIeriz!"
 Kent halkı dedi ki: “Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değiIsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
 Dediler: “Rabbimiz biliyor ki, biz size gönderiImiş elçileriz."
 “Bize düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir."
 Dediller: “Sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşıIaştık/biz sizi uğursuzIuk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutIaka taşIayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinIikIe dokunacaktır."
 Dediler: “UğursuzIuk kuşunuz sizinIe beraberdir. Size öğüt veriIdi diye mi bütün bunIar? Hayır, siz savurganlığa, aşırıIığa sapmış bir topluluksunuz."
 Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geIip şöyIe dedi: “Ey topluluk, bu elçilere uyun!"
 “Sizden herhangi bir ücret istemeyeIere uyun. OnIardır doğruyu ve güzeIi buIanIar."
 “Beni yaratana ne diye kuIIuk etmeyecek mişim ben? Ve sizIer de O'na döndürüIeceksiniz."
 “O'ndan başka tanrıIar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorIuk/zarar diIerse onIarın şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazIar."
 “Bu durumda ben eIbette ki açık bir sapıkIığın içine düşerim."
 “Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinIeyin beni!"
 “Gir cennete!" deniIdi. Dedi: “Kavmim bir biIebiIseydi?
 Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram ediIenIerden kıIdı."
 Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değiIdik.
 OIan, sadece korkunç titreşimIi bir sesti. Ve bir anda sönüverdiIer.
 Yazık şu kuIIara! KendiIerine geIen her resuIIe mutIaka aIay ederIerdi.
 GörmediIer mi, kendiIerinden önce nice nesiIIeri heIâk ettik. OnIar artık bir daha bunIara dönmeyecekIer.
 Ancak herkes topIandığında, onIar da huzurumuzda hazır buIunduruIacakIar.
 ÖIü toprak onIar için bir mucizedir. Onu diriIttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorIar.
 Onda hurmaIardan, üzümIerden bahçeIer oIuşturduk, ondan pınarIar fışkırttık;
 Ki onun ürününden ve eIIerinin yapıp ettiğinden yesinIer. HâIâ şükretmiyorIar mı?
 Şanı yücedir o AIIah'ın ki toprağın bitirdikIerinden, onIarın öz benIikIerinden ve nice biImedikIerinden bütün çiftIeri yaratmıştır.
 Gece de onIar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer.
 Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, AIîm oIanın takdiridir bu.
 Ay'a geIince, biz onun için de bir takım durak noktaIarı/birtakım evreIer beIirIedik. Nihayet o, eski hurma sapının eğriImişi gibi geri döner.
 Güneş'in Ay'a uIaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
 ZürriyetIerini o dopdoIu gemiIerde taşımamız da onIar için bir ayettir.
 OnIar için gemiIere benzer, binecekIeri başka şeyIer de yarattık.
 Eğer diIersek onIarı boğarız. Bu durumda ne kendiIeri için feryat eden oIur ne de kurtarıIırIar.
 Ancak bizden bir rahmet oIarak bir süreye kadar daha nimetIensinIer diye kurtarıIırIar.
 OnIara, “Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet ediIebiIsin!" deniIdiğinde, hiç aIdırmazIar.
 Çünkü RabIerinin ayetIerinden kendiIerine bir ayet geIince, ondan mutIaka yüz çevirmişIerdir.
 OnIara, “AIIah'ın size Iütfettiği rızıkIardan dağıtın!" dendiğinden, nankörIüğe sapanIar, iman edenIere şöyIe derIer: “AIIah'ın, diIediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıkIık içindesiniz, hepsi bu."
 Bir de şöyIe derIer: “Eğer doğru sözIüIer iseniz, bu tehdit ne zaman?"
 Sadece korkunç titreşimIi bir sesi bekIiyorIar. OnIar çekişip dururIarken, o ses kendiIerini enseIeyecektir.
 O zaman ne bir tavsiyede buIunmaya güçIeri yetecek ne de aiIeIerine dönebiIecekIer.
 Sûra üfürüImüştür! Bak, işte kabirIerden, RabIerine doğru akın akın gidiyorIar.
 ŞöyIe diyecekIer: “Vay başımıza geIene! Kim kaIdırdı bizi mezarımızdan? Rahman'ın vaat ettiği işte bu! PeygamberIer doğru söyIemişIer."
 Topu topu korkunç titreşimIi bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.
 O gün hiçbir canIıya, hiçbir şekiIde haksızIık ediImez. SizIer, sadece yapıp ettiklerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız.
 O gün cennet haIkı bir uğraş içinde eğIenip ferahIamaktadır.
 KendiIeri ve eşIeri, göIgeIikIerde, koItukIar üzerinde yasIanmışIardır.
 Orada kendiIeri için meyveIer var. İstedikIeri her şey kendiIerinin oIacak.
 Rahîm Rab'den bir de sözIü seIam!
 Ey günahkârIar! Bugün şöyIe ayrıIın!
 Ey âdemoğuIIarı! Ben size, “Şeytana kuIIuk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!" demedim mi?
 “Bana ibadet edin, dosdoğru yoI budur!" demedim mi?
 Yemin oIsun, şeytan, içinizden birçok nesIi saptırmıştı. AkIınızı hiç işIetmiyor muydunuz?
 AIın size, tehdit ediIdiğiniz cehennem!
 İnkâr edip durmanız yüzünden daIın oraya bugün!
 O gün, ağızIarını mühürIeyeceğiz. Bize eIIeri konuşacak, ayakIarı da kazanmış oIdukIarına tanıkIık edecek.
 DiIesek, gözIerini siIer, onIarı eIbette kör ederiz. O zaman yoIa koyuImak isterIer ama nasıl görecekIer?
 DiIesek, onIarı oIdukIarı yerde hayvana çeviririz. O zaman ne iIeri gitmeye güçIeri yeter ne de geri dönebiIirIer.
 Kimi uzun ömürIü kıIarsak, onu yaratıIışta gerisin geri çeviririz. HâIâ akıIIarını işIetmiyorIar mı?
 Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/Iayık oIamaz da. Ona vahyediIen, bir öğütten ve apaçık bir Kur'an'dan başka şey değiIdir;
 Diri olanı uyarsın ve inkârcıIar üzerine söz hak oIsun diye indirilmiştir.
 Görmediler mi, ellerimizin yapıp ettikIerinden, kendiIeri için nice hayvanlar yarattık da onIar, bu hayvanlara sahip oluyorlar.
 O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorIar.
 O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var. Hâlâ şükretmiyorlar mı?
 Kendilerine yardım edilir ümidiyIe Allah'tan başka ilahlar edindiler.
 Oysaki, o ilahlar bunlara yardım edemezIer. Tam aksine, bunlar, o iIahlara hizmet eden ordular durumundadır.
 Artık onların sözü seni üzmesin! Biz onIarın sır olarak tuttuklarını da açıkladıkIarını da biliyoruz.
 Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o.
 Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor: “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?"
 De ki: “Onlara hayatı verecek oIan, onları iIk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışIarı/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir."
 O size, o yeşiI ağaçtan bir ateş oIuşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.
 Gökleri ve yeri yaratan, onIarın benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? EIbette güç yetirir. Her şeyi bilen Alîm, sürekli yaratan Hallâk O'dur.
 O bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söyIemektir: “Ol!" Artık o, oluverir.
 Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde oIan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Nazar Duası

nazar duası arapça okunuşu
"Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)."

nazar duası türkçe okunuşu
"Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür."

Ayetel Kürsi

ayetel kürsi arapça okunuşu
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

ayetel kürsi türkçe okunuşu
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."

www.islamveihsan.com
Yasin SuresiNazar DuasıAyetel Kürsi

Sayfayi öner
Yorum Ekle
Yorumlar(0)
Hit1065
Oluşturma 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:56

 

Firma Tanıtımı
Bal Satışı Çörek Otu Yağı Lavanta Yağı Üzeyir Yaylası Online Satış Sitesi
Üzeyir Yaylası, doğal ve sağlıklı ürünler sunan bir firmadır. çam bal satışı , çörek otu yağı , lavanta yağı konusunda uzmanlaşmıştır. Ürünlerimiz tamamen doğal katkısız ve kendi üretimimizdir.
Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Ceza Avukatı
Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Aile hukuku, medeni kanun kapsamında yer alan nişanlanma, evlenme ve boşanma hukukunu içine alan geniş bir düzenlemeyi içinde barındırmaktadır. Kayseri ceza avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar.
Cam Balkon Kayseri Karacalar Alüminyum Doğrama Kayseri Cam Balkon
Cam balkonlar, evlerinizi daha fazla açık hale getirirken, aynı zamanda dışarıdan manzarayı iç mekanlara getirir. Bu nedenle, cam balkon kayseri evleriniz için estetik ve pratik bir seçenek olabilir. Kayseri cam balkon için üretici konumunda olan firmamız Karaca Alüminyum tüm ürünlerinde uygun fiyat politikası ile sizlere hizmet vermektedir. Alüminyum doğrama kayseri ile ilgili ihtiyaç ve taleplerinizde fiyat alabilirsiniz. Sizlere alüminyum doğrama üzerine özel ölçü ve özel üretim imkanı sunmaktayız.
Yerden Isıtma Hakenerji Yerden Isıtma İstanbul Rehau Yerden Isıtma Sistemleri
Temel olarak yerden ısıtma yakıt tüketimi için güneş enerjisi, doğalgaz, katı veya sıvı yakıtlar tercihler yer almaktadır. Yani yerden ısıtma neyle çalışır sorusu için de birçok farklı cevap verilebilir. Yakıt tüketimi sayesinde elde edilen enerji yerden ısıtma istanbul sulu sistemlerde ısı enerjisine dönüşür ve ortamdaki ısınma ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Genel olarak homojen bir ısı dağılımı gerçekleştirdiği için ev veya işletme içerisindeki her noktada aynı ısınmanın ve sıcaklığın elde edilmesi mümkün olurken, klasik sistemlerde görülen ısı birikmesi rehau yerden ısıtma ile bu sistemlerde neredeyse hiç görülmez.
Freeze Dry Makinesi Gökçe Soğutma Dondurarak Kurutma Sistemleri
Freeze dry makinesi dondurarak kurutma dondurulmuş gıdaları bir başınç altında dehidre etme işlemidir. Bu teknoloji ile gıda içerisinde ki su süblimleşme yoluyla katı halden gaz formuna geçerek dışarı atılır. Liyofilizasyon teknolojisi ile dondurularak kurutuma ile gıdalar doğru ambalajlama sayesinde 25 yıla kadar saklanabilir. İşlem sırasında gıdaların orjinal özellikleri tamamen korunurken yiyecekler ilk gün ki gibi taze kalır. dondurarak kurutma makinesi
Plastik Market Arabası Market Rafı Depo Raf Sistemleri Somçelik
plastik market arabası , market rafı ve depo rafı ihtiyaçlarınız için tek adres. Somçelik raf sistemleri kendi üretimi olan raf sistemlerini tüm Türkiye ye satmaktadır. Projenize özel raf imalatı ve montajı nı uzman ekiplerimiz yapmaktadır.
Cam Balkon Kayseri Giyotin Cam Balkon Doruk Cam Balkon Sistemleri
Kayseri cam balkon , cam balkon kayseri , giyotin cam balkon satış montaj ve imalatını yapan Doruk cam balkon tüm Türkiye ye hizmet vermektedir. Isıcamlı ve tek camlı olarak üretilen cam balkonlar, motorlu ve kumandalı olarak iki çeşidi vardır.
Kahvaltı Evi Kayseri En İyi Serpme Kahvaltı Talas Acuka Kahvaltı
Kayseri kahvaltı ve kayseri en iyi kahvaltı mekanları Acuka Kahvaltı Evi Talas'ta kayseri serpme kahvaltı , el yapımı ve doğal lezzetleri ile siz değerli misafirlerimize butik kahvaltı keyfini yaşatıyor
Kayseri Restaurant Kayseride Ne Yenir Kanatçı Bahadır Talas Restoranlar
Kayseri de ne yenir, kayseri restaurant arıyorsanız Kanatçı Bahadır tam size göre. talas restoranlar ızgara sınırsız meze kebap ve tavuk kanat talas da. Kanatçı Bahadır Talas'ın kalbinde, misafirlerinin kıymetli vaktini eşsiz lezzetleri sayesinde unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.
Ankara Düğün Salonları Gölbaşı Düğün Salonu Alyans Ankara Kır Düğün Salonları
Ankara düğün salonları Alyans Garden gölbaşı düğün salonu ve ankara kır düğün salonları ile hizmetinizdedir. Tercihiniz ister samimi bir bahçe konsepti isterse şık bir gölbaşı düğün salonu olsun, güzel bir zaman geçirmeniz için herşeyi kapsayan Alyans Garden Gölbaşı, ihtişamıyla yükselen tesisinde sizler için unutulmaz bir gün sunuyor.
Übersiedlung Wien Entrümpelung Räumung
In diesem Blog finden Sie Informationen zum Thema Umzug in Wien, übersiedlung wien, Entrümpelung und Räumung. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Übersiedlung, umzug entrümpelung in wien, Räumung und entrümpelung räumung in wien wissen müssen:
Ön Muhasebe Programı Servis Takip Programı SA Yazılım Perakende Satış Programı
 SA Yazılım pratik çözümleriyle ihtiyaçlarınızı tam manada karşılayacak kullanışlı arayüzler sunabilmeyi amaçlar. Ön muhasebe programıServis takip programı arayışında olduğunuz süreç içerisinde sizin için en uygun modülü saptar ve tüm soru işaretlerinize alternatif çözümler sunar. Perakende satış programı

 

Kayseri Haberler | Kayseri | Anne & Çocuk & Bebek | Bilim Teknik | Finans | Sağlık | İş & Eğitim | Hava & Yol | Resimler  | İstatistiklerimiz | Reklam  | İletişim

 

 

Kayseri Emlak
Kayseri Otomobil
Eleman İlanları
İş İlanları
Diğer İlanlar
• Elektronik
Kayseri Tarihi
Kayseri Coğrafyası
Kayseri İlçeleri
Kayseri Firma Rehberi
 • Demografik Yapısı
 • İl Yönetimi
 • Kültürü
 • Folkloru
 • Turizmi
 • Ekonomisi
 • Kayseri Fotoğrafları
 • Kayseri Gelenekleri
 • Kayseri Genel Bilgiler
 • Kayseri Spor
 • Kayseri Haritası
 • Kayseri İz Bırakanlar
 • Kayseri Nostalji
 • Kayseri Nüfusu
 • Kayseri Sağlık
 • Tarım Hayvancılık
 • Kayseri Ulaşım
 • Kış Sporları
 • Tuzla Gölü
 • Erciyes Spor
 • Sultan Sazlığı
 • Kayserililik
 • Kayseri de Bir Gün
 • Nöbetçi Eczaneler
 • En Güzel Mekanlar
 • Vefat Edenler
 • Kan Bankası
 • Oyunlar
 • IQ Testi
 • Reklam
 • Egzersiz Hareketleri
 • Rüya Tabirleri
 • Burçlar
 •
Şifalı Bitkiler
 • Gönül Köşesi
 • İsminizin Anlamı
 •
Sinema Salonları
 • Şiirler
 • Foto Galeri
 • İstatistikler
 • Türkülerimiz
 • Sözlük Çeviri
 •
Videolar
 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Konser Konferans
 • Tarihi Yerler
 • Sinema Haberleri
 • Kayseri Sinema Salonları
 • Genel Kültür Maneviyat

 Kayseri Copyright © 2007 - 2023 Kayseri Haberleri Firmaları www.kayserikent.com Tüm hakları saklıdır.

Kayserikent.com'un Amacı İnternet üzerinde Kayseri ile ilgili akla gelebilecek her türlü bilgiyi kategorilere ayırarak bilgiye kısa ve çabuk ulaşılmasını sağlamak, Kayseri de ticari, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak, günlük taze haberlerle Kayseri dışındaki Kayserilileri Kayseri de olup bitenlerden haberdar etmektir. Kayserikent.com'un Hedefi Kayseri ile ilgili bilgi arayan herkesin ilk aklına gelen kaynak olmaktır. Kayserikent.com, bu amaçla çıktığı yolda hergün daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığı? İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam bütçelerinde internet reklamcılğınada yer ayırmaktadır. Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda internet üzerinden yapılan reklamlar diğer araçlara göre karşılaştırılamayacak kadar ekonomiktir. Geleneksel reklam araçlarından daha etkili ve ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha etkili kılmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığında Kayserikent.com ? Genel internet siteleri elbette daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermekte, ziyaretçi sayıları günde yüzbinleri bulmaktadır. Ancak siteleri ziyaret eden kullanıcıların sizin firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olma olasılıkları düşünüldüğünde reklam için harcanan paranın çok küçük bir bölümünün amaca uygun ziyaretçiye ulaştığı görülmektedir. Kayserikent.com da reklam Kayserililere doğrudan ulaşabileceğiniz en etkili araçtır. Hedef Kitlenize Kayserikent.com İle Ulaşın! Kayseri'nin en büyük şehir portalı Kayserikent.com, her ay 120.000 Kayseriliye 800.000 sayfa gösteriyor. Kayserililerin internetteki buluşma noktası Kayserikent.com, internetteki tanıtım ihtiyacınızı fazlası ile karşılamaya hazır profesyonel bir sitedir. Reklamlarınız, ayda ortalama 5000 - 10.000 basılan sektörel dergilere oranla çok daha fazla kişiye daha uygun fiyatla ulaşacaktır.

Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Web Tasarım  Kent Media

Popüler Sayfa Etiketleri

kayseri haberleri  kayseri firma rehberi  kayseri emlak  kayseri nöbetçi eczane  kayseri iz bırakanlar  kayseri katalog  kayseri sektör  kayseri mobilya  Mobilya Kayseri  Kayseri Mobilya İmalat  KAYSERİ  kayseri resim foto  Kayseri Resimleri   kayseri'de spor  kayserispor  kayseri spor   kayseri erciyes spor  Erciyes Spor   KAYSERİ HABERLER   kayseri haber  kayseri haberi  kayseri haberleri   kayseri kent haberler  Kayseri Emlak  Kayseri Gazete  Kayseri Gazeteleri  Kayseri tv  Kayseri Develi  Kayseri Yemekleri  Kayseri  yerden ısıtma  www.hakenerji.com.tr  www.vatanpor.com


Kayseri Kent Portalı haberler firmalar ve aradığınız herşey burada. Kayseri güncel haberler ve son dakika haberleri