Kayseri Haberleri , Kayseri Firmaları ve Tüm Bilgiler.
 
ANASAYFAKAYSERİFİRMA REHBERİSERİ İLANLAR EĞLENCE KÜLTÜR & SANAT SPOR HABER ARŞİVİ RESMİ REKLAMLARKÜNYE
Anne & Çocuk & Bebek   |   Bilim Teknik   |   Finans   |   Sağlık   |   İş & Eğitim   |   Hava & Yol   |   Resimler   |   İstatistiklerimiz   |   Reklam   |   İletişim

menu 1
Kültür - Sanat
Önemli Linkler
Kayseri Kent Portalı > Kayseri Kültür Sanat / MEHMET AKİF'İN YENİ ŞİİRLERİ BULUNDU!
MEHMET AKİF'İN YENİ ŞİİRLERİ BULUNDU!

Dil ve Edebiyat dergisinin mart sayısında (nr.3) Şemsettin Şeker, Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen iki şiirini yayımladı. İşte, Şemsettin Şeker'in yazısı ve Akif'i gün yüzüne çıkan iki şiiri...

MEHMET AKİF ERSOY’UN NEŞROLUNMAYAN İKİ ŞİİRİ

1999 depreminde zarar gören ve uzun bir tadilat sürecinden geçen İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinin açıldığı haberi, hayatı ve eserleriyle ilgili tedkîkatta bulunduğum İbnülemin Mahmûd Kemâl İnal’ın üniversite kütüphanesine bağışladığı kitaplarını görmek imkânını verdiği için bir müjde hükmündeydi. İcra ettiğimiz muallimlik mesleğinin zaman bakımından bize tanıdığı imkânlar sayesinde uzun bir müddet öğle sonralarını bu kütüphâneye vakf ettik. Nezîh bir çalışma ortamı içinde, İbnülemin’in basılı olan eserlerinin müsveddeleri ile neşir sahasına çıkmamış eser ve husûsî evrâklarını incelemeye başladık. Yine bu sırada Hüseyin Vassaf’ın İbnülemin’in şiiri-şâirliği ve şahsiyet-i husûsiyyesi-fikriyyesi hakkında kaleme aldığı yazma eserleri de manzûrumuz oldu. Çalışmamızın en yoğun mesâisini, merhûmun yazma eserlerine ve gerek sahaflardan bin bir meşakkatle topladığı, gerekse bizzat kendisinin devrinin şâirlerinin sağda solda dağınık bir şekilde kaderini bekleyen eserlerini derlediği mecmûalarına ayırdık. Bu sıralarda Türk kültürünün hiçbir meselesine bîgâne kalamayan muhibb-i kadimimiz, enîs-i rûhumuz, İsa Akpınar Beyefendinin de hâl u vaktinin müsait olmasıyla bir mübtedî heyecanıyla aylarca şiir, münşeat, cönk vs. mecmuaları arasında vakit geçirdik. Araştırmalarımızın sonunda, Türk kültürünün hemen bütün merhaleleri hakkında, özellikle de Türk şiirinin değişik devirleri açısından, zengin bir kaynak teşkîl eden bu mecmûalar eserleri bulunan şahsiyetler ve ihtiva etiği konular bakımından tarafımızdan etraflıca tasnif edilip fişlenmiştir.

İşte bu çalışmalarımız, Mehmed Akif’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarından arkadaşı olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın şâirin vefâtını müteakıp Hasan Basri Çantay’a yazdığı muhallet mektubunda varlığını ilan ettiği şiirlerini ; senelerce gözlerden ırak kaldıktan sonra İbnülemin merhumun evrâk-ı hazinesinde (evrâk-ı metrûkesi demek daha doğru olur herhalde) yer alan bir şiir mecmuasında karşımıza çıkardı. O devrin on üç şairinin kendi hatt-ı destiyle bazı şiirlerini ihtiva eden bu mecmûa, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü’nde T11143 numarada kayıtlıdır. Mehmet Akif’in biraz aşağıda neşredeceğimiz şiirleri 37 sahifelik mecmuanın 14. sahifesindedir. Erbâbının mâlumudur, İbnülemin yaşadığı devrin önemli isimlerinin el yazılarından müteşekkil bir dizi defter-i meşâhir tutmuştur. Basılmamış eserleri arasında gösterdiği “Hutût-ı Meşâhir Mecmûası” da bunlardan birisidir. 1312’de teşkîl edilmeye başlanan ve şair, yazar, hattat ve ressamlardan oluşan doksan sekiz ismin nesir, şiir, hat ve resimlerini ihtiva eden 59 sahifelik bu eserde, Akif ve onun gibi bir kısım şairin imzalarının olmaması da hayli dikkat çekicidir. Bu durum bize İbnülemin’in iki tane hutût-ı meşâhir mecmûası hazırlamayı tasavvur ettiğini fakat bunu nedense gerçekleştir-e-mediğini düşündürüyor. Yine aynı adla İbnülemin adına T11141 numarada kayıtlı bir başka mecmua daha vardır kütüphanede, fakat burada şairler değil de Osmanlı son devir ricalinin el yazılarıyla mektuplar, fermanlar ve arizalar vardır.

Sözü daha fazla uzatmadan şiirlerin muhtevası hakkında da birkaç kelam edip meydanı şiire bırakalım. Bugün Akif’in hayatı, sanatı, düşünceleri ve şiirleriyle hemhal olanlar bilirler ki merhum 1908’den önce yazdığı şiirlerini kendince birtakım sebeplerden ötürü “Safahat”ına almamıştır. 106 sene önce aralık ayında başlıksız olarak kendi hattıyla yazdığı ve birbirini bütünleyen manalar içeren bu şiirler; Mehmet Akif’in, şairliğinin ilk devresinde Resimli Gazete’de neşrettiği bir kısım şiirleriyle de aynı muhtevaya sahiptir. Özellikle derginin 66. sayısında yayımlanan “Bedrika-i İrfân” şiiriyle muhteva açısından benzerliği bu noktada çok dikkat çekicidir. İşte, Akif neşriyatı arasında rastlamadığımız bu eserlerin bir köşede unutulmuşluk içerisinde kalmasına gönlümüz razı olmadı.

İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 88. yılında Akif’i bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz.

&&&

Ne sûya atf-ı nazar eylesem odur görünen
Bu cilve- zârda hayret içinde kaldım ben

Ulüvv-i ka’beni yâd ettirir semâ-yı berîn
Rahîb-i fikrini ihsâr eder bisât-ı zemîn

Kemâl-i nâmütenâhîsinin nazîri fezâ
Onunla ölçülür ancak o bî-kıyâs-ı dehâ

Sabâh muhtıra-i ibtisâm-ı rengînin
Leyâl cilve-i sevdâ-yı mâtem-agînin,

Tulû’ manzara-i cebhe-i firûzânın
Gurûb levha-i hâtır-hırâş-ı hicrânın,

Bahâr şa’şa-i âfitâb-ı vechindir
Hazân benim nazarımda nikâb-ı vechindir.

&&&

Dönen fezâ-yı ümîdimde yâl ü bâlindir
Bütün hayâlim o fevka’l-hayâl hâlindir

Gönül ki her gece feyzâ-[yı] nûr u hayretdir
O serserîye refâkat eden hayâlindir!

Semâ-güzîn olarak gitdin ey mücessem-i nûr
Peyinde şimdi ufukdan geçen zılâlindir

Bu kâinât senin hâtıranla hep lebrîz
Zemîn, zamân bana yâd-âver-i cemâlindir:

Bütün cihâtda aks eyleyen hemâlindir
Esîr sanki bir âyîne-i celâlindir!

Nücûm-ı lâmi’a-zâ bârikât-ı irfânın,
Leyâl ihâta-i eşyâdaki kemâlindir,

Seher o nâsıyeden bir nişâne-i feyyâz
Şafakda dalgalanan renk reng-i âlindir,

Bülend fikrini tasvîr eder nigâhımda
Şu âsümân ki teâlîde bir misâlindir,

Cibâl heykel-i sâhib-vakâr-ı azmindir
Suhûr hiffete düşmen olan hisâlindir,

Bulut pembe leâlî-nisâr-ı cûdundur
Güneş müfekkire-i her-dem-iştiâlindir

Tulû’ levha-i cezzâb-ı ibtisâmındır,
Gurûb safha-i mağmûm-ı infiâlindir,

Havâda mevcelenir sânihât-ı kudsiyyen,
Riyâh rûhumu pür-cûş eden makâlindir,

Çemende cilveler eyler bahâr-ı dîdârın,
Sabâ nüvîd-i ümîd-âver-i visâlindir

Şitâ hurûşa gelen vâridât-ı ilhâmın
Rebîa rûh veren feyz feyz-i âlindir.

Hülâsa nazra-i im’ânımın önünde cihân
Senin sahîfe-i zâtın, senin meâlindir.

21 Kanûnıevvel 319 -Mehmed Akif

 

 

Sayfayi öner
Yorum Ekle
Yorumlar(0)
Oluşturma 19 Nisan 2009 Pazar 15:09

 

Firma Tanıtımı
Enerji Tasarruflu Yerden Isıtma Sistemleri
Hem konforlu bir ortam sağlamak hem de soğuk algınlığı gibi sağlık problemlerinden korunmak için etkili bir ısıtma sistemine ihtiyaç duyarız. Bu noktada, son yıllarda popülerliği artan yerden ısıtma sistemleri öne çıkmaktadır.
Evde Hasta Bakıcı Alya Danışmanlık İzmir Hasta Bakıcı
Evde hasta bakıcı ve İzmir hasta bakıcı olarakta hizmet veren firmamız İzmir ve çevresinde deneyimli ve uzman ekiple çalışmaktadır. Diğer ev çalışanları temini konusunda profesyonel hizmet sunan firmadır.
Taziye Çadırı İmalatçısı Kayseri Emek Çadır
Taziye çadırı, yakınlarını kaybeden ailelerin taziye için gelen misafirlerini ağırlamalarına imkan tanıyan özel bir mekandır. Kapalı bir alan sunarak her mevsimde pratik bir çözüm sağlar.
3D Yazıcı Pla Filament Matersan Ender 3D
3D yazıcılar, dijital tasarımları katman katman fiziksel nesnelere dönüştüren harika cihazlardır. Bu teknoloji, endüstriyel üretimden kişisel kullanıma kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. 3D yazıcı, birçok endüstride kullanılmaktadır. PLA filament, polilaktik asit kısaltmasıdır ve doğal kaynaklardan elde edilen bir biyoplastiktir. Bu özellikleri sayesinde çevre dostu bir malzeme olarak öne çıkar. 3D baskıda sıklıkla kullanılan bir filament çeşidi olup, genellikle makul bir fiyatla temin edilebilir.
Basketbol Potası Fiyatları Parmosan Basketbol Potası
Basketbol, dünyanın en popüler sporlarından biridir. Bu spor, hem profesyonel hem de amatör düzeyde oynanmaktadır. Basketbol oynamak için gerekli ekipmanlardan biri de basketbol potasıdır basketbol potası fiyatları, potanın özelliklerine ve kullanım alanına göre değişmektedir.
Modelka Çelik Kapı Fabrikası Ucuz Çelik Kapı Fiyatları Yangın Kapısı
Yangının yayılmasını önleyen kapılar yangın kapısı olarak Modelka tarafından tasarlanmıştır. Güvenli bir çelik kapı fabrikası seçimi önemlidir. Yangın kapısı fiyatları, boyut, malzeme kalitesi ve özelliklere bağlı olarak değişebilir. Güvenliğinizi düşünerek doğru yangın kapısını seçmek önemlidir. Modelka gibi güvenilir firmaları tercih edin.
Kayseri Spor Salonu İyc Spor Merkezi
Kayseri spor salonu İyc spor merkezi, bu alanda kendini kanıtlamış ve spor yapmayı sevenlerin ilk tercihi haline gelmiştir. Spor salonumuz, modern ekipmanları ve uzman antrenörleriyle sizlere en iyi spor deneyimini sunuyor.
Yerden Isıtma Çok Yakar Mı?
Yerden ısıtma mı petek mi daha avantajlıdır? Gibi sıkça sorulan sorular, merak edilen ve araştırılan konular arasındadır. yerden ısıtma sistemleri petekli sistemlere göre %44 daha az yakıt harcar ve yaklaşık %30 oranında tasarruf sağlamaktadır.
Kamelya Fiyatları Parmosan Kamelya İmalatı
Gölgelik ve oturma alanı sağlayan kamelyalar, hem estetik hem de işlevsel açıdan oldukça faydalıdır. Kamelya fiyatları, ürünün malzemesine, boyutuna, tasarımına ve işçiliğine göre değişiklik gösterir.
Kayseri Avukat Guga Hukuk Bürosu Kayseri Boşanma Avukatı ve Ceza Avukatı
Guga Hukuk bürosu olarak Kayseri ve çevre illerde kayseri avukat, boşanma avukatı, ceza avukatı, icra avukatı, icra avukatı, tazminat hukuku avukatı, trafik kazası avukatı ve miras hukuku avukatı olarak sizlere en iyi hizmeti vermekteyiz.
Kayseri Yüzme Havuzu İyc Spor Merkezi
Kayseri yüzme havuzu, modern yaşamın yoğun temposundan uzaklaşmanın en mükemmel yollarından biridir. Kayseri yüzme hizmetimiz, bu özel deneyimi sizlere sunuyor.
Kutu Harf Kayseri Reklam Tabela Umay Reklam
Kutu harfler, çeşitli alanlarda kullanılabilirler. kutu harf üreticisi Umay Reklam uygulama alanları İşletme tabelalarında, fuar ve etkinliklerde, iç mekan dekorasyonunda sıklıkla görebiliriz.

 

Hak Enerji Yerden Isıtma
Kayseri Haberler | Kayseri | Anne & Çocuk & Bebek | Bilim Teknik | Finans | Sağlık | İş & Eğitim | Hava & Yol | Resimler  | İstatistiklerimiz | Reklam  | İletişim

 

 

Kayseri Emlak
Kayseri Otomobil
Eleman İlanları
İş İlanları
Diğer İlanlar
• Elektronik
Kayseri Tarihi
Kayseri Coğrafyası
Kayseri İlçeleri
Kayseri Firma Rehberi
 • Demografik Yapısı
 • İl Yönetimi
 • Kültürü
 • Folkloru
 • Turizmi
 • Ekonomisi
 • Kayseri Fotoğrafları
 • Kayseri Gelenekleri
 • Kayseri Genel Bilgiler
 • Kayseri Spor
 • Kayseri Haritası
 • Kayseri İz Bırakanlar
 • Kayseri Nostalji
 • Kayseri Nüfusu
 • Kayseri Sağlık
 • Tarım Hayvancılık
 • Kayseri Ulaşım
 • Kış Sporları
 • Tuzla Gölü
 • Erciyes Spor
 • Sultan Sazlığı
 • Kayserililik
 • Kayseri de Bir Gün
 • Nöbetçi Eczaneler
 • En Güzel Mekanlar
 • Vefat Edenler
 • Kan Bankası
 • Oyunlar
 • IQ Testi
 • Reklam
 • Egzersiz Hareketleri
 • Rüya Tabirleri
 • Burçlar
 •
Şifalı Bitkiler
 • Gönül Köşesi
 • İsminizin Anlamı
 •
Sinema Salonları
 • Şiirler
 • Foto Galeri
 • İstatistikler
 • Türkülerimiz
 • Sözlük Çeviri
 •
Videolar
 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Konser Konferans
 • Tarihi Yerler
 • Sinema Haberleri
 • Kayseri Sinema Salonları
 • Genel Kültür Maneviyat

 Kayseri Copyright © 2007 - 2024 Kayseri Haberleri Kayseri Firmaları www.kayserikent.com Tüm hakları saklıdır.

Kayserikent.com'un Amacı İnternet üzerinde Kayseri ile ilgili akla gelebilecek her türlü bilgiyi kategorilere ayırarak bilgiye kısa ve çabuk ulaşılmasını sağlamak, Kayseri de ticari, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak, günlük taze haberlerle Kayseri dışındaki Kayserilileri Kayseri de olup bitenlerden haberdar etmektir. Kayserikent.com'un Hedefi Kayseri ile ilgili bilgi arayan herkesin ilk aklına gelen kaynak olmaktır. Kayserikent.com, bu amaçla çıktığı yolda hergün daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığı? İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam bütçelerinde internet reklamcılğınada yer ayırmaktadır. Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda internet üzerinden yapılan reklamlar diğer araçlara göre karşılaştırılamayacak kadar ekonomiktir. Geleneksel reklam araçlarından daha etkili ve ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha etkili kılmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığında Kayserikent.com ? Genel internet siteleri elbette daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermekte, ziyaretçi sayıları günde yüzbinleri bulmaktadır. Ancak siteleri ziyaret eden kullanıcıların sizin firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olma olasılıkları düşünüldüğünde reklam için harcanan paranın çok küçük bir bölümünün amaca uygun ziyaretçiye ulaştığı görülmektedir. Kayserikent.com da reklam Kayserililere doğrudan ulaşabileceğiniz en etkili araçtır. Hedef Kitlenize Kayserikent.com İle Ulaşın! Kayseri'nin en büyük şehir portalı Kayserikent.com, her ay 120.000 Kayseriliye 800.000 sayfa gösteriyor. Kayserililerin internetteki buluşma noktası Kayserikent.com, internetteki tanıtım ihtiyacınızı fazlası ile karşılamaya hazır profesyonel bir sitedir. Reklamlarınız, ayda ortalama 5000 - 10.000 basılan sektörel dergilere oranla çok daha fazla kişiye daha uygun fiyatla ulaşacaktır.

Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Web Tasarım  Kent Media

Popüler Sayfa Etiketleri

kayseri haberleri  kayseri firma rehberi  kayseri emlak  kayseri nöbetçi eczane  kayseri iz bırakanlar  kayseri katalog  kayseri sektör  kayseri mobilya  Mobilya Kayseri  Kayseri Mobilya İmalat  KAYSERİ  kayseri resim foto  Kayseri Resimleri   kayseri'de spor  kayserispor  kayseri spor   kayseri erciyes spor  Erciyes Spor   KAYSERİ HABERLER   kayseri haber  kayseri haberi  kayseri haberleri   kayseri kent haberler  Kayseri Emlak  Kayseri Gazete  Kayseri Gazeteleri  Kayseri tv  Kayseri Develi  Kayseri Yemekleri  Kayseri yerden ısıtma www.hakenerji.com.tr www.yerdenisitma.com.tr www.yerdenisitma.org


Kayseri Kent Portalı haberler firmalar ve aradığınız herşey burada. Kayseri güncel haberler ve son dakika haberleri